Jubileusz 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu, uroczyście obchodzony 30 maja br., był okazją do wspomnień, refleksji i podsumowania dokonań w ponad półwiecznej historii książnicy. Tym bardziej, iż zgromadził wielu znamienitych gości, przedstawicieli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, władz samorządowych i powiatowych Tarnobrzega, Biblioteki Narodowej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrektorów zaprzyjaźnionych bibliotek oraz szkół, przedszkoli, instytucji kultury - partnerów współpracujących z biblioteką od zawsze. Świętowali z nami także szczególnie nam bliscy emerytowani dyrektorzy i pracownicy, którzy współtworzyli historię Jubilatki.


Uroczystościom, rozpoczętym mszą świętą w Klasztorze OO Dominikanów, towarzyszyło ważne wydarzenie, nadanie naszej bibliotece imienia Dr. Michała Marczaka. Tablicę pamiątkową odsłonił wnuk Patrona, Prof. Paweł Wieczorkiewicz wspólnie z Prezydentem Janem Dziubińskim i Dyrektor MBP Stanisławą Mazur, a poświęcił Ją O. Paweł Barszczewski OP.

W części oficjalnej uroczystości w Tarnobrzeskim Domu Kultury, młodzież Gimnazjum nr 1 i nr 3 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu przybliżyła uczestnikom spotkania postać Dr. Michała Marczaka. Zaprezentowany program artystyczny "Od przedświtu po podwieczerz" symbolicznie przypomniał dzień z życia bibliotekarza z Dzikowa, natomiast wiedzę o jego działalności uzupełniła wystawa "Dr Michał Marczak - bibliotekarz, historyk", prezentowana w bibliotece od 24.05 do 30.06.2006 roku.


Miłym akcentem jubileuszowych obchodów były wystąpienia, gratulacje i życzenia licznych gości składane wraz z kwiatami i okolicznościowymi upominkami na ręce Dyrektor Stanisławy Mazur.
Były także dyplomy i odznaczenia.

Prestiżowy dla naszej książnicy Medal "Bibliotheca Magna - Perennisque" wręczyli, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Elżbieta Stefańczyk i dr Stanisław Czajka - zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej.

Za osiągnięcia i wieloletnią pracę w bibliotece Dyrektor Stanisława Mazur uhonorowana została Grawertonem wręczonym przez Prezydenta Jana Dziubińskiego, natomiast dyplomy otrzymały: Grażyna Dudzińska, Teresa Serwan, Danuta Stróż i Izabela Chmielowska.

Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej wyróżniono: Janinę Gancarz-Kiełkowską i Iwonę Ziembę a Honorową Odznakę SBP otrzymały: Stanisława Mazur, Urszula Gacoń, Teresa Serwan i Elżbieta Kołba.

Dyplomy Dyrektora Biblioteki wręczono Monice Sadkowskiej, Alinie Byczek, Dorocie Łukasiewicz, Annie Fąfarze i Marioli Gadowskiej.

Uroczystości jubileuszowe zakończono w MBP, wspominając w miłej, rodzinnej atmosferze najważniejsze wydarzenia i ludzi tworzących historię biblioteki.Życiorys dr. Michała Marczaka
Dr Michał Marczak urodził się 20 września 1886 roku w Grywałdzie na Podhalu. W latach 1900-1908 uczył się w gimnazjum w Nowym Sączu, później studiował historię i geografię na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed wybuchem I wojny światowej uzyskał absolutorium. W latach 1910-1913 pracował w Bibliotece Czartoryskich i Akademii Umiejętności.
W czerwcu 1913 roku Michał Marczak został zatrudniony jako bibliotekarz w bibliotece hrabiów Tarnowskich w Dzikowie koło Tarnobrzega. Do roku 1930 zinwentaryzował i skatalogował, liczący trzydzieści tysięcy tomów, dzikowski księgozbiór. Uporządkował również zbiory parafialnej biblioteki w Miechocinie. W grudniu 1927 roku, podczas pożaru dzikowskiego zamku, uczestniczył w akcji ratowania dzikowskich zbiorów.
W 1930 roku, wraz z rodziną, opuścił Dzików, do którego powrócił w lipcu 1944 roku. Po upaństwowieniu zbiorów dzikowskich został mianowany, przez ówczesne władze, kustoszem biblioteki oraz pełnomocnikiem rządu do tworzenia w zamku Tarnowskich "Muzeum Północnej Części Województwa Rzeszowskiego". Uczył także historii w Liceum Rolniczym w Dzikowie.
W czasie pobytu w Dzikowie opiekował się, razem z hrabiną Tarnowską, ubogimi dziećmi. Po pierwszej wojnie światowej utworzył w zamku szkółkę dla dzieci z Dzikowa i Tarnobrzega. Został sekretarzem Powiatowego Komitetu Pomocy Jeńcom. Był także radnym Rady Gminnej w Dzikowie oraz członkiem Wydziału Szkolnego w Tarnobrzegu.
Z bibliotekarstwem związał się jeszcze jako gimnazjalista. W 1907 roku został kierownikiem biblioteki, przekazanej do Grywałdu przez Towarzystwo Oświaty Ludowej w Krakowie. Był członkiem Towarzystwa Miłośników Książki. Przed wybuchem drugiej wojny światowej prowadził bibliotekę Towarzystwa Krajoznawczego. Uczestniczył w krajowych zjazdach bibliotekarskich.
Michał Marczak pracował społecznie, dużo pisał, publikował felietony dotyczące Tarnobrzega i okolic w prasie lokalnej. Pierwszy artykuł ukazał się w "Gazecie Powszechnej". Publikowane były również w innych czasopismach, takich jak: "Czas", "Głos Narodu" czy Archeion", także w regionalnych: "Głos Ziemi Tarnobrzeskiej", "Obywatel", "Wieści Nadwiślańskie". Marczak był znawcą historii i etnografii Podhala, o którym pisał w "Gazecie Podhalańskiej" i "Gazecie Polskiej". Był jednym z pierwszych historyków i etnografów powiatu tarnobrzeskiego.
Zmarł nagle 18 listopada 1945 roku w Tarnobrzegu. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.