POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi użytkowników Biblioteki jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg (dalej „My”, „Biblioteka” lub „Administrator danych”), reprezentowana przez Dyrektora.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub na powyższy adres pocztowy. Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym przez Administratora danych Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe IOD podane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je za pisemną zgodą Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. z 2018 r. poz. 574 z póź. zmianami/.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych ?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. W zakresie nieuregulowanym ustawą w działalności bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz akty wykonawcze do ww. ustaw. Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań biblioteki ponadto należy również prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Po wyrażeniu zgody przez Pana/Panią przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora danych bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Tak, należy wypełnić i podpisać „Kartę zobowiązań’ ponieważ jest to niezbędne do korzystania z materiałów bibliotecznych. Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru. Poza podawaniem danych niezbędnych do obsługi użytkowników i korzystanie przez nich z materiałów bibliotecznych , podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora danych w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj:

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
 • podmiotom świadczącym usługi:
 • doręczania korespondencji
 • świadczenia usług archiwizacyjnych
 • obsługi hostingowej
 • obsługi IT

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia. W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany do archiwizacji.