Zgodnie z § 11 Statutu na czele Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu stoi Dyrektor, który kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora powołuje i odwołuje, zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prezydent Miasta Tarnobrzega. Kompetencje Dyrektora określa pkt IV Statutu oraz pkt 3 Regulaminu organizacyjnego. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest kolegium, skład którego tworzą kierownicy działów.

Struktura organizacyjna Biblioteki

Działy:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 2. Dział Finansowo-Księgowy                             
 3. Dział Udostępniania Zbiorów
 4. Dział Gromadzenia, Opracowania i Komputeryzacji Zbiorów
 5. Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Agendy:

 1. Wypożyczalnia dla dorosłych
 2. Oddział dla dzieci
 3. Czytelnia główna
 4. Pracownia digitalizacji zbiorów
 5. Oddział Muzyczno-Fonograficzny

Filie biblioteczne:

 1. Filia nr 1
 2. Filia nr 2
 3. Filia nr 3
 4. Filia nr 4
 5. Filia nr 5
 6. Filia nr 6
 7. Filia nr 7
 8. Filia nr 8